Overzicht publicaties

Nederlandstalige publicaties

Bullens, R.A.R. (1980). Wilderness Challenge Program. In: In­termediair, 5. 29-32.

Bullens, R.A.R., Kok, H. & Ruyter, C. (1981). Heeft het obser­vatiehuis nog toekomst?, een visie op de toekomstige rol van de jeugdwelzijnszorg in het algemeen en het observatiehuis in het bijzonder. Alphen aan den Rijn: Samson.

Bullens, R.A.R. (1982). Albert-J (Alphense Beroepeninteresse­test voor jongens).

Bullens, R.A.R. (1982). Albert-J (Alphense Beroepeninteresse­test voor jongens), Handleiding bij experimente­le versie. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1983). Albert-M, (Alphense Beroepeninteresse­test voor meisjes).

Bullens, R.A.R. (1983). Albert-M, (Alphense Beroepeninteresse­test voor meisjes), Handleiding bij experimentele versie. Lis­se: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1987). Beroepskeuze in LBO-IBO. Over de ont­wikkeling van een beroepeninteressetest. Lisse: Swets & Zeit­linger. Dissertatie.

Jonker de Putter, C.K. en Bullens, R.A.R. (1988). Machtsver­houdingen en seksueel geweld. In: A. Noordhof (Red.): Signa­len van incest, pp. 11-28. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeit­linger.

Bullens, R.A.R. (1988). Signalement van de incestdader. In: A. Noordhof (Red.): Signalen van incest, pp. 29-48. Amster­dam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1988). Gesprek met een incestdader. In: A. Noordhof (Red.): Signalen van incest, pp. 159-166. Amster­dam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1989). Behandelmethodieken van daders van incest. In: Nemen van verantwoordelijkheid, pp 17-22. Den Haag: Rutgers Stichting.

Bullens, R.A.R. (1989). Op zoek naar een juiste maatregel – diagnostiek in een advies-praktijk van justitiële instanties. In: E. Carlier, N.P.J. Kousemaker, E.M. Sigmond-de Bruin: Diagnostiek in de hulpverlening: model en praktijk, pp. 47-60. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1990). De ontkenning voorbij. In: H. Baart­man, A. Burgess, C. Rümke e.a.: Incest en hulpverlening, pp. 139-146. Amersfoort/Leuven: Acco.

Bullens, R.A.R. (1990). Het systemisch meersporenmodel. In: H. Baartman, A. Burgess, C. Rümke e.a.: Incest en hulpverlening, pp. 147-151. Amersfoort/Leuven: Acco.

Bullens, R.A.R. (1990). Albert-J, Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1990). Albert-M, Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1990). De onmacht van de moordenaar. In: Ikonkrant, 8 (3), Driebergen: LHJR.

Bullens, R.A.R. (1991). Ambulante behandeling van seksuele delinquenten binnen een verplichtend justitieel kader. In: Justitiële verkenningen, jaargang 17: Dwang in behandeling, pp. 90-105, Gouda: Quint BV.

Bullens, R.A.R. (1991). Groepsbehandeling van plegers van seksueel geweld. In: H. Spanjaard (Red.): Plegers van seksueel geweld. Ontwikkelingen in hulpverlening en preventie, pp. 121-131. Nijmegen: SSN.

Bullens, R.A.R. (1992). Huisarts en pleger van seksueel mis­bruik: probleem van de meervoudige partijdigheid. In: B. Mey­boom-de Jong (Red.), Seksueel geweld, incest en SOA in de huisartspraktijk, pp. 57-67. Bussum: Medicom.

Bullens, R.A.R. (1992). Behandeling van plegers van seksueel misbruik. In: H. Baartman & A. van Montfoort (Red.): Kinder­mishandeling. Resultaten van multidisciplinair onderzoek, pp. 203-217. Utrecht: Bruna.

Bullens, R.A.R. (1992). Behandeling: Dilemma voor de vrije Gevangene? In: Drie jaar ervaring met incestdaderbehandeling in Rotterdam. Verslag symposium IDBR, Rotterdam: RNO.

Bullens, R.A.R. (1992). Hulpverleners en incestslachtoffers: de logische rekensom. In: Kind en Adolescent, tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, jaargang 13, nr. 3, pp. 153-155. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bullens, R.A.R. (1993). Hulpverleners en incestslachtoffer (slot). In: Kind en Adolescent, tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, jaargang 14, nr. 1, pp. 36-37. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bullens, R.A.R. (1994). In: Raijmakers, Wafelbakker: Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen, richtlijnen voor beroepsbeoefena­ren. Assen: Van Gorcum/Dekker & van de Vegt.

Bullens, R.A.R. (1995). Aandachtspunten bij de beslissing om een kind uit huis te plaatsen: tombola of methodiek?. In: D.J. de Ruyter & P.A. de Ruyter, Opvoedingshulp geboden: pedagogi­sche criteria voor het opleggen van hulp, theoretisch en prak­tisch bezien, pp. 67-80. Utrecht: SWP.

Bullens, R.A.R. (1995). Horen van Kinderen. In: Raijmakers, Wafelbakker, Van der Baan-Slootweg, Bullens & Wouters: Han­delen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen II, pp. 80-89. Assen: Van Gorcum/Dekker & van de Vegt.

Bullens, R.A.R. (1995). Primaire preventie van seksueel mis­bruik: een fopspeen? In: VK-Magazine Special, pp. 22-25. Nijmegen, SSN.

Bullens, R.A.R. (1996). Hoe plegers seksueel misbruik plannen. In: Kind en Adolescent, tijdschrift voor pedagogiek, psychia­trie en psychologie, jaargang 17, nr. 4, p. 219-226. Hou­ten/Antwerpen: Bohn Stafleu Van Log­hum.

Bullens, R.A.R. (1996). Alle(n)machtig? Over daders en dader­behandelaars. In: Macht en onmacht in de psychotherapie, een reader van de dag van de Nederlandse psychotherapie vrijdag 20 december 1996, p. 60-64. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Bullens, R.A.R. (1997). De rol van getuige-deskundigen in zedenzaken. In: VK-Magazine 11/2, pp. 1-3. Nijmegen, SSN.

Bullens, R.A.R. (1997). Rapporteren over kinderen bij omgangs­regelingen. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, en H.F.M. Cromberg,: Het Hart van de Zaak. Psychologie voor Juristen. De­venter: Kluwer Juridische Uitgevers.

Eldridge, H. en Bullens, R.A.R. (1997). Blijvende Verandering. Handboek Terugval-preventie. Leiden: ABJ-publicaties.

Hendriks, J. en Bullens, R.A.R. (1997). Blijvende Verandering-J. Handboek Terugval-preventie. Leiden: ABJ-publicaties.

Bullens, R.A.R. (1997). Blijvende verandering. Over de behan­deling van plegers van seksueel misbruik. In: red. F.J.H. Harinck, & A.J.J.M. Ruijssenaars, Pedagogisch Tijdschrift, the­manummer behandeling in de orthopedagogiek, 22e jaargang,

pp. 271-283. Leuven: Ceuterick.

Bullens, R.A.R. (1998; red.): Getuige-deskundigen in Zedenzaken. Leiden: DSWO.

Bullens, R.A.R. (1998). Methoden. In: R.A.R. Bullens, (Red.): Getuige-deskundigen in Zedenzaken, pp. 61-77. Lei­den: DSWO.

Bullens, R.A.R. en Buffing, F.A.L. (1998). Beroepsbekwaamheid van de getuige-deskundige. In: R.A.R. Bullens, (Red.): Getui­gedeskundigen in Zedenzaken, pp. 85-87. Leiden: DSWO.

Bullens, R.A.R. (1998). Daders: mannelijkheid en aardig zijn. In: A. Meulenbelt e.a.: De eerste sekse. Meningen over manne­lijkheid, pp. 149-157. Amsterdam: Van Gennep bv.

Bullens, R.A.R. (1998). Vraagstelling in het kader van de forensische diagnostiek. In: H.E.M. Baartman, en J.H.A.M. Janssens, (Red.): Werken met risico’s. Jeugdhulp-verlening en jeugdbescherming, pp. 91-107. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van Wijk, A.Ph., Doreleijers, Th.A.H. en Bullens, R.A.R. (1999). Criminologie: naar een interdisciplinaire benadering van criminaliteit – Een verkenning van jeugdige zedendelin-quenten. In: G.J.N. Bruinsma, H.G. van de Bunt, en G.B. Rovers, (Red.): Vooruitzichten in de criminologie, pp. 159-177. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Bullens, R.A.R. (1999). Nemen zedendelicten door jongeren inderdaad toe? In: Perspectief, informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming, 7e jaargang, no. 5, augustus 1999, p.15. Den Haag: Ministerie van Justitie/Ando BV.

Bullens, R.A.R. (1999). Sociale vaardigheidstraining voor (minderjarige) plegers van seksuele delicten? In: A. Collot d’Escury-Koenigs, A. van der Linden, T. Snaterse, (Red.): Van preventie tot straf, pp. 227-240. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1999; red.): Forensische kinder- en jeugdpsychologie. Leiden: DSWO.

Bullens, R.A.R. en Van Nieuwenhuize, M. (1999). Vraagstelling in het kader van de forensische diagnostiek. In: R.A.R. Bullens, (Red.): Forensische kinder- en jeugd-psychologie, pp. 63-66. Leiden: DSWO.

Bullens, R.A.R. (1999). Seksueel misbruik van kinderen: plegers. Oorzaken, diagnostiek en behandeling. In: 15 D 2000 pp. 1-21. Handboek Klinische Psychologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

Bullens, R.A.R. en Van Horn, J.E. (1999). Jeugd Prostitutie Checklist: basisrapport. Leiden: ABJ-publicaties.

Bullens, R.A.R. en Van Horn, J.E. (1999). Jeugd Prostitutie Checklist (JPC). Leiden: ABJ-publicaties.

Bullens, R.A.R. (1999). Het oordeel is aan de rechter. In: Psychopraxis, jaargang 1, nummer 3, november 1999, pp. 103-104. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bullens, R.A.R. (1999). Forensische kinder- en jeugdpsychologie. Met wetboek en ziel onder de arm. Amsterdam: VU boekhandel/uitgeverij.

Bullens, R.A.R. en Van Horn, J.E. (2000). Daad uit ‘Liefde’: gedwongen prostitutie van jonge meisjes. In: Jeugd en seksueel misbruik, Justitiële Verkenningen, jaargang 26 augustus 2000, pp. 25-41. Deventer: Libresso BV.

Bullens, R.A.R. (2000). Kinderen en suggestibiliteit. In: Het (on)schuldige kind. Mythes en mogelijkheden, pp. 73-98. Amsterdam: VU uitgeverij.

Bullens, R.A.R. (2000). Risicotaxatie bij de individuele zedendelinquent: historische, klinische en situationele risicofactoren. In: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (Red.) Forensische Psychiatrie anno 2000, pp. 279-300. Gouda: Quint.

Van Wijk, A.Ph., Doreleijers, Th. A.H., Bullens, R.A.R. & Ferwerda, H. B. (2001). Kenmerken en achtergronden bij jeugdige zedendelinquenten. In: R. Loeber, N.W. Slot, & A. Sergeant, (Red.): Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies pp. 73-95. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Horn, J.E. van, Bullens, R.A.R., Doreleijers, Th.A.H. & Jäger, M. (2001). Aard en omvang van sexueel misbruik en prostitutie bij allochtone jongens. Een verkennend onderzoek. Amsterdam: FORA/VU.

Bullens, R.A.R. (2002) Motivatie bij zedendelinquenten. In: C.A.L. Hoogduin & M.T. Appelo: Directieve therapie bij psychiatrische patiënten pp. 79-95. Nijmegen: Cure & Care.

Hendriks, J., Bullens, R.A.R., Van Outsem, R. (2002). Handboek ambulante behandeling van jeugdige plegers van seksueel misbruik. Utrecht: Forum Educatief Centrum voor forensisch onderwijs, advies en detachering.

Bullens, R.A.R. & Baartman, H.E.M. (2002). Pleegzorg: in het belang van….. In: Verslag Studiedag ‘Ouders in de pleegzorg…… een kwestie van loslaten?’ Rotterdam: Centrum voor Pleegzorg.

Bullens, R.A.R., Tak, J.A. en Delfos, M.F. (2002) Verslaglegging en dossiervorming. In: Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. pp. 301-326. Utrecht: De Tijdstroom.

Bullens, R. & Van Wijk, A. (2002). De jeugdige zedendelinquent in perspectief. In: Th. Doreleijers, & J. Huisman (Red.): Beknopte kinder- en jeugdpsychologie/psychia-trie. Amsterdam: VuMC.

Bullens, R.A.R. & Hendriks, J (2002). Seksualiteits Vragenlijst Pakket Adolescenten (SVPA). Nederlandse bewerking: Adolescent Sex Offender Assessment Pack (1997) van Beckett, Brown & Gerhold. Utrecht: Forum Educatief.

Bullens, R.A.R. & Close, S. (2002) SVPA-Handleiding (scoringsprotocol; score-formulieren; scoremallen) Utrecht: Forum Educatief.

Bullens, R.A.R. (2003). Diagnostiek van hechting van een pleegkind. Stiefkind binnen de diagnostiek? In: Carlo Schuengel, Wim Slot en Ruud Bullens (Red.): Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: SWP.

Schuengel, C., Slot, W. & Bullens, R. (2003). Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: SWP.

Van Wijk, A., Van Horn, J., Bullens, R. & Hendriks, J. (2003) Jeugdige zeden-delinquenten. In: C. Bijleveld, A. Daalder, & Ed Leuw (Red.): Seksuele delinquenten. Tijdschrift voor criminologie, nr. 4 jaargang 45, pp. 391-400. Amsterdam: SISWO.

Bullens, R.A.R. (2004). De jeugdige zedendelinquent. In: N. Duits, J.A.C. Bartels, & W.B. Gunning, Jeugdpsychiatrie en recht, pp. 139-142. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Bullens, R.A.R. (2004). Seksueel misbruik van kinderen. In: N. Duits, J.A.C. Bartels & W.B. Gunning, Jeugdpsychiatrie en recht, pp. 294-301. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Bullens, R.A.R. & Van Beek, D.J. (2004). Protocollaire ambulante behandeling van pedoseksuele plegers. In: G.P.J. Keijsers, A. van Minnen, C.A.L. Hoogduin: Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, pp. 308-337. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bullens, R.A.R. & Doek, J.E. (2004). De aanpak van jeugdcriminaliteit: de wense-lijkheid van een Europese aanpak. In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR 2004, 6 pp. 138-144. Deventer: Kluwer.

Bullens, R.A.R. (2004). Op safe spelen: onderzoek naar veiligheid van kinderen. In: H. Baartman en M. Bruning, Van je familie moet je het hebben, pp. 57-69. Amster-dam: SWP.

Bullens, R.A.R. (2004). Scheidings- en omgangsproblemen: het kind als afhankelijke variabele. In: K. Blankman en M. Bruning, Meesterlijk groot voor de kleintjes, pp. 139-158, Deventer: Kluwer.

Bullens, R.A.R., Lamers-Winkelman, F., Voerman, B. & Van Vugt, S. (2004).

Misbruik Ontstaansgeschiedenis Questionnaire (MOQ). Leiden: FORA.

Van Wijk, A.Ph., Vreugdenhil, C. & Bullens, R.A.R. (2004). Zijn jeugdige zedendelinquenten anders dan niet-zedendelinquenten? In: Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging, 83e jaargang, 2004, nr. 5, pp. 205-208. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Doreleijers, Th.A.H., Van Domburgh, L., Vermeieren, R., Bullens, R.A.R., Veerman, J.W. & Stol, W.Ph. (2004). Zeer jeugdige ‘delinquenten’ in Nederland: een zorgwekkende ontwikkeling? Duivendrecht: De Bascule.

Wijk, A.Ph. van, ’t Hart, L., Doreleijers, Th.A.H. & Bullens, R.A.R. (2004). Ontwikkeling screeningsinstrument voor jeugdige zedendelinquenten. Verslag onderzoeksproject. Amsterdam: VUmc/VU.

Van Outsem, Van Horn, Bullens en Doreleijers (2004). Asoap: Beckett, Brown en Gerhold (1997) Nederlandse bewerking van de ‘ASOAP’. Amsterdam: De Waag.

Van Outsem, Van Horn, Bullens en Doreleijers (2004). Leidse Sociale Wenselijkheids Vragenlijst. In: Asoap: Beckett, Brown en Gerhold (1997). Nederlandse bewerking van de ‘ASOAP’. Amsterdam: De Waag.

Van Outsem, Van Horn, Bullens en Doreleijers (2004). Leidse Agressie Vragenlijst. In: Asoap: Beckett, Brown en Gerhold (1997). Nederlandse bewerking van de ‘ASOAP’. Amsterdam: De Waag.

Van Outsem, Van Horn, Bullens en Doreleijers (2004). Leidse Seksualiteits Vragenlijst. In: Asoap: Beckett, Brown en Gerhold (1997). Nederlandse bewerking van de ‘ASOAP’. Amsterdam: De Waag.

Bullens, R.A.R. (2005). Diagnostiek en behandeling van jeugdige zedendelinquenten in ‘De Waag’. In: J. Meyer, P.J. Greeven & H.C.J. van Marle. Het Helend Huis, pp. 93-105. Amsterdam: Spinhex & Industrie.

Bullens, R.A.R & de Ridder, J. (2005). Omgang en ‘het belang van het kind’. In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Jaargang 27, januari 2005, nr. 1. pp. 2-8. Deventer: Kluwer BV.

Baartman, H., Bullens, R., & Willems, J. (red.) (2005). Kindermishandeling: de politiek een zorg. Amsterdam: SWP.

Bullens, R, Mulder, J. & Groeneveld, C. (2005). Kijken naar kinderporno op internet: ‘onschuldige’ drang? In: H. Baartman, R. Bullens & J. Willems (red.). Kinder-mishandeling: de politiek een zorg, pp. 65-80. Amsterdam: SWP.

Van Wijk, A.Ph., ’t Hart-Kerkhoffs, L.A., Doreleijers, Th.A.H. & Bullens, R.A.R. (2005). Ontwikkeling screeningsinstrument jeugdige zedendelinquenten. VU Medisch centrum en Politieacademie.

Bullens, R.A.R. (2005). Slachtoffers en daders van seksueel misbruik: twee zijden van dezelfde medaille? In: Cogiscope 0305. Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld. pp. 10-17. Amsterdam: Stolwijk.

Van Wijk, A.Ph., Mali, S.R.F., Bullens, R.A.R., Prins, L. & Klerks, P.P.H.M. (2006).

Zedencriminaliteit in Nederland. Delicten en delinquenten nader in beeld gebracht. In: Politiewetenschap nr. 28. Zeist: Kerckebosch bv.

Bullens, R.A.R. (2006). Risicotaxatie bij tbs-patiënten met een verlofregeling: voldoende veilig?. In: A.P. van der Linden (red.). Honderd jaar zorg om het kind. Jeugdbescherming en jeugdstrafrecht nader bekeken, pp. 133-141. Deventer: Kluwer.

Bullens, R.A.R. (2006). Gewetensvorming bij jeugdige zedendelinquenten. In: L. le Sage, H. Stegge & J. Steutel (redactie). Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling. Conceptualisering, diagnostiek en behandeling, pp. 79-92. Amsterdam: SWP.

Mulder, E., Bullens, R.A.R. & Marle, H van (2006). Ernstig criminele jongeren en middelengebruik: een exploratieve studie. In: T.I. Oei en M.S. Groenhuijsen. Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006, pp. 215-228. Deventer: Kluwer.

Bullens, R.A.R., Oostervink, I. & Brand, E. (2006). Samenplaatsing van jongeren met een OTS- of PIJ-maatregel: wenselijk of niet?. In: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (Red.). Capita Selecta van de Forensische psychiatrie anno 2006, pp.251-268. Deventer: Kluwer.

Bullens, R.A.R., & Eck, A.M. van (2007). De behandeling van een incestpleger. In: J. Mulder (red.). Bijzondere behandelingen. Utrecht: Forum Educatief.

Wijk, A.Ph. van, Bullens, R.A.R., & Eshof, P. van den (Red.)(2007). Facetten van Zedencriminaliteit, 1-563. Den Haag: Elsevier.

O’Reilly, G., Carr, A., & Bullens. R.A.R. (2007). Ontwikkelingsmodellen seksueel misbruik. In: A.Ph. van Wijk, R.A.R. Bullens & P. van den Eshof (Red.), Facetten van Zedencriminaliteit, 53-69. Den Haag: Elsevier.

Bullens, R.A.R. (2007). Het verschoningsrecht bij kinderen onder de 12 jaar. In: A.Ph. van Wijk, R.A.R. Bullens & P. van den Eshof (Red.), Facetten van Zedencriminaliteit, 183-192. Den Haag: Elsevier.

’t Hart-Kerkhoffs, L., Wijk, A.Ph. van, Bullens, R.A.R., & Doreleijers, Th. A. (2007). Screening van jeugdige zedendelinquenten. In: A.Ph. van Wijk, R.A.R. Bullens & P. van den Eshof (Red.), Facetten van Zedencriminaliteit, 267-275. Den Haag: Elsevier.

Wijk, A.Ph., van, Doreleijers, Th.A., & Bullens, R.A.R. (2007). Jeugdige zeden-delinquenten en niet-zedendelinquenten: een vergelijking. In: A.Ph. van Wijk, R.A.R. Bullens & P. van den Eshof (Red.), Facetten van Zedencriminaliteit, 361-366. Den Haag: Elsevier.

Bullens, R.A.R. (2007). Kijken naar kinderporno op internet: ‘onschuldige’ drang? In: A.Ph. van Wijk, R.A.R. Bullens & P. van den Eshof (Red.), Facetten van Zedencriminaliteit, 431-439. Den Haag: Elsevier.

Bullens, R.A.R., Tak, J.A. & Delfos, M.F. (2008) Verslaglegging en dossiervorming. In: Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. pp. 325-353. Utrecht: De Tijdstroom.

Bos, M., Bullens, R., Van Horn, J. & Collot d’Escury Koenigs, A. (2008). Getuigenverklaringen in seksueel misbruikzaken. In: T.I. Oei & L.H.W.M. Kaiser (Red.), Forensische psychiatrie onderweg. Nijmegen: Wolf Legal Publishers

Bullens, R.A.R. (2008). Seksueel misbruik van kinderen. In: N. Duits & J.A.C. Bartels (Red.), Jeugdpsychiatrie en recht, pp. 294-301. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Bullens, R.A.R. (2009). ‘Plaatjes van kinderen: behandeling van Internet Plegers (IP-ers)’. Utrecht: De Waag.

Gerwen, A. van, Bullens, R.A.R., Collot d’Escury-Koenigs, A.M., Mali, S.R.F., & Wijk, A.Ph. van, (2009). Een nieuwe classificatie van zedendelinquenten: het vierde pad. In: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen. Forensische psychiatrie en haar grensgebie-den, actualiteit, geschiedenis en toekomst. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

 

Overzicht van publicaties internationaal

Bullens, R.A.R. (1990). Daderhulp: methodieken en behan­deling. In: M. Luyten &

D. Pyck: Daderhulp: fictie of nood­zaak?, hulpverlening aan daders van seksueel geweld, pp. 31-40. Gent: C.G.S.O.-Forum nr. 3.

Bullens, R.A.R. (1990). Over daders en mannelijke slachtof­fers van seksueel misbruik. In: M. Luyten & D. Pyck: Dader­hulp: fictie of noodzaak?, hulpverlening aan daders van sek­sueel geweld, pp. 41-54. Gent: C.G.S.O.-Forum nr. 3.

Bullens, R.A.R. (1990). Behandlung von Inzesttätern. In: Vil­ligster Forum: Therapie, Interventionen und Prävention bei sexuellem Missbrauch von Mädchen und Jungen,

pp. 54-74. Haus Villigst: Recklinhäuser Werkstätten.

Bullens, R.A.R. (1993). Ambulante Behandlung von Sexualdelin­quenten innerhalb eines gerichtlich verpflichtenden Rahmens. In: G. Ramin (Hrsg.), Inzest und sexueller Miss-brauch, pp. 397-412. Paderborn: Junfermann Verlag.

Bullens, R.A.R. (1993). The grooming process. In: 4th European Conference on child abuse and neglect, acting upon european strategies for child protection, pp. 154-155. Padua: Atti.

Bullens, R.A.R. (1993). Zur Behandlung von Sexualstraftätern. In: Gewalt gegen Frauen – was tun mit den Tätern? Düsseldorf: MGFM.

Bullens, R.A.R. (1994). Treatment of perpetrators of sexual abuse; some important aspects. In: Ph. Huysmans & R. Luyten. Violence in the Family, pp. 219-232. Amsterdam: International Council of Wo­men/Vrije Universiteit.

Bullens, R.A.R. (1994). Faktoren der Behandlung von Sexual­straftätern: Motive, Therapiesetting, Nachsorge. In: H. Dunc­ker, B. Dimmek & U. Kobbé, Zeitschrift für Forensische Psychia­trie und Psychotherapie, pp. 33-53. Lengerich: Pabst.

Bullens, R.A.R. (1995). Der Grooming Prozess – oder das Planen des Missbrauchs. In: B. Marquardt-Mau (Hrsg.), Schulische Prävention gegen sexuelle Kindesmisshandlung, Grundlagen, Rahmenbedingungen, Bausteine und Modelle, pp. 55-67. München: Juventa Verlag.

Bullens, R.A.R. (1996). Organised abuse, disorganised lives: making a deal with the Devil. In: The Journal of Sexual Ag­gression 2(2), pp. 99-111. London: Whiting & Birch.

Bullens, R.A.R. (1997). Behandlung von Inzesttätern. In: K. Klees, & W. Friedebach, (Hrsg.) Hilfen für Mißbrauchte Kinder, pp. 198-211. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Bullens, R.A.R. (1997). Prevention of sexual abuse: a paci­fier? In: Prevention of Sexual Violence against Girls and Boys in School, pp 35-40. Kiel: Petze Project.

Bullens, R.A.R. (1997). Primäre Prävention – Nur ein beruhi­gender Schnuller. In: Schulische Prävention sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen, pp. 39-44. Kiel: Petze Pro­ject.

Bullens, R.A.R.en Hendriks, J.(1997). Handbok Öppenvårdsbe­handling av unga förövare. Leiden: ABJ-publicaties.

Bullens, R.A.R. (1997). Multiprofessionelle Kooperation im Kontext aller Formen von Kindesmißhandlung und -vernachlässi­gung. In: Informationsdienst Kindesmißhandlung und -Vernachlässigung, Sonderband 1.1, pp. 105-113. Köln: Offiziel­les Organ der Deutschen Gesellschaft gegen Kindesmißhandlung und -vernachlässi­gung [DGgKV].

Bullens, R.A.R. (1997). After Belgium: the European experien­ce. In: Eileen Moxon, Marie Galloway & Julie Perrins: Lessons from Investigations of Organised Abuse: interagency approa­ches. Bradford: University of Bradford, Department of Applied Social Studies.

Hendriks, J. en Bullens, R.A.R. (1998). Dauerhafte veränderung-J. Handbuch Rückfallvorbeugung. Leiden: ABJ-publicaties.

Bullens, R.A.R. (1998). Behandlung von Sexualstraftätern in den Niederlanden. In: Margot Scherl, Sonja Wohlatz: Sexuelle Gewalt an Kindern. Wien: Bundesministerium für Justiz.

Bullens, R.A.R. (1998). Therapie(bedingungen) für jugendliche Sexualstraftäter. In: Margot Scherl, Sonja Wohlatz: Sexuelle Gewalt an Kindern. Wien: Bundesministerium für Justiz.

Bullens, R.A.R. (1998). Le traitement des delinquants sexuals aux Pays-Bas. In: Gilbert Pregno: Les enfants, orphelins des droits, pp. 217-239. Luxembourg: Le Phare.

Bullens, R.A.R. (1999). Der Täter ist ein netter Mensch. In: Wege aus dem Labyrinth. Erfahrungen mit familieorientierter Arbeit zu sexuellem Mißbrauch. 10 Jahre Kind im Zentrum, pp. 152-161. Berlin: Kind im Zentrum im Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk

Bullens, R.A.R. und Mähne, U. (1999). Täterarbeit – neue Wege. Ambulante Behandlung von Sexualstraftäterm in den Niederlanden. In: >>Nicht wegschauen!<< Vom Umgang mit Sexual(straf)tätern, pp. 183-200. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Bullens, R.A.R. & Van Horn, J.E. (1999). Juvenile Prostitution Checklist (JPC). Leiden: ABJ publications.

Schmelzle, M., Egli-Alge, M. & Bullens, R.A.R. (2001). Ein Halbstrukturiertes Interview zur Exploration jugendlicher Sexualdelinquenten. In: Werkstattschriften Forensische Psychiatrie und Psychotherapie.

Bullens, R.A.R. & Van Wijk, A. Ph. (2002). Hintergrund und Charakteristika von jugendlichen Sexualstraftätern. In: Therapie unter Zwang?, pp. 57-70. Lengerich: Pabst Science Publishers.

Bullens, R.A.R. & Van Horn, J.E. (2002). Labour of love: Female juvenile prostitution in the Netherlands. Journal of Sexual Aggression 8(3), pp. 43-58. Whiting & Birch Ltd and NOTA.

Bullens, R.A.R. & Egg, R. (2003). Therapiemotivation bei Missbrauchstätern. In: Bewährungshilfe – Sociales • Strafrecht •. Kriminalpolitik, pp 273-286. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg GmbH.

Bullens, R.A.R. & Schmelzle, M (2003). Individuelle Risikoeinschätzung bei Sexualdelinquenten. In: H. Duncker, B. Dimmek und U. Kobbé. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, pp. 105-125. Lengerich: Pabst Publishers.

Bullens, R.A.R. & Wijk, A.Ph. van (2004). European Perspectives on Juveniles who Sexually Abuse. In: G. O’Reilly, W. Marshall & A. Carr and R. Beckett. The Handbook of Clinical Intervention with Young People who Sexually Abuse, pp. 409-418.

Van Beek, D. & Bullens, R.A.R. (2004). Manualisierte ambulante Gruppentherapie für pädosexuelle Straftäter. In: Zeitschrift für Recht & Psychiatrie, 22. Jahrgang 2004

Pp. 84-94.

Wijk, A.Ph. van, Horn, J. van, Bullens, R.A.R., Bijleveld, C. & Doreleijers, Th.A.H. (2005). Juvenile sex offenders: a group on its own? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, p.p.25-36.

Doreleijers, Th.A.H., Wijk, A.Ph. van, Jäger, M. & Bullens, R.A.R. (2005). Screening und Diagnostik bei jugenlichen Sexualstraftätern in den Niederlanden. In: D. Schläfke, F. Häßler & J. M. Fegert (Eds.). Sexualstraftaten. Forensische Begutachtung, Diagnostik und Therapie, pp. 195-204. Stuttgart: Schattauer.

Brilleslijper-Kater, S.N., Bullens, R.A.R. & Hulsebosch, A. (2005). The relevance of non-relevant answers: Between-group differences in the communication of sexually abused and nonabused 3- to 7-year-old children during a sexual knowledge interview. In: S.N. Brilleslijper-Kater. Beyond words. Between-group differences in the ways sexually abused and nonabused preschool children reveal sexual knowledge, pp 109-139. Febodruk BV, Enschede.

Wijk, A.Ph. van, Doreleijers, Th.A.H. & Bullens, R.A.R. (2005). Delinquência juvenil: Estudos holandeses sobre o abuse sexual praticado por jovens. In: C. Vieira, A.M. Seixas, A.P.M. Matos, M. Pedroso de Lima, M. M. Vilar & M. do Rosário M. Pinheiro, Eds. Ensaios Sobre O Comportamento Humano, pp 403-426. Edições Almedina. SA., Coimbra.

Van Wijk, A.Ph,, Vermeiren, R. Loeber, R. Doreleijers, Th.A.H. & Bullens, R.A.R (2005). Juvenile sex offenders compared with non-sex offenders. A review of the literature. In: A. van Wijk. Juvenile sex offenders and non-sex offenders, pp 21-40. Ponson & Looijen, Wageningen.

Van Wijk, A.Ph,, Loeber, R., Vermeiren, R., Pardini, D., Bullens, R.A.R. & Doreleijers, Th.A.H. (2005). Violent juvenile sex offenders compared with violent juvenile non-sex offenders: explorative findings from the Pittsburgh Youth Study. In: A. van Wijk. Juvenile sex offenders and non-sex offenders, pp 43-63. Ponson & Looijen, Wageningen.

Van Wijk, A.Ph., Mali, S.F.R., Vermeiren, R. & Bullens, R.A.R. (2005). Criminal profiles of juvenile sex offenders and violent offenders; an explorative longitudinally study. In: A. van Wijk. Juvenile sex offenders and non-sex offenders, pp 67-78. Ponson & Looijen, Wageningen

Bullens, R.A.R. (2005). Psychology of the victim. In: Handbook Awareness-raising of judicial authorities concerning trafficking in human beings, pp 46-50. International Organization for Migration, The Hague.

Hackett, S., Bullens, R. (co-editors) (2006). Journal of Sexual Aggression. Volume 12 No. 2. School of Psychology. University of Birmingham, UK.

Hackett, S., & Bullens, R. (2006). Children, young people and the language of harm and abuse. Journal of Sexual Aggression. Volume 12, No. 2. pp.79-80.

Outsem, R. van, Beckett, R., Bullens, R., Vermeieren, R. Horn, J. van & Doreleijers, Th. (2006). The Adolescent Sexual Abuser Project (ASAP). Assessment Measures – Dutch Revises Version: A comparison of personality characteristics between juvenile sex offenders, juvenile perpetrators of non-sexual violent offences and non-delinquent youth in the Netherlands. Journal of Sexual Aggression, Vol. 12, No. 2, pp. 127-141.

Bullens, R., Wijk, A, van & Mali, B. (2006). Similarities and differences between the criminal careers of Dutch juvenile sex offenders and non-sex offenders. Journal of Sexual Aggression, Vol. 12, No. 2, pp. 155-164.

Bullens, R., & Mulder, J. (2006). Ver pornografia infantil na internet: impulso inconsequente? Psychologica, 2006, 43, pp.63-78.

Van Wijk, A., Vermeiren, R., Loeber, R., ’t Hart-Kerkoffs, L., Doreleijers, Th., & Bullens, R. (2006). Juvenile sex offenders compared to non-sex offenders. A review of the literature 1995-2005. Trauma, Violence & Abuse, Vol. 7, No. 4, pp.227-243.

Oosterman, M., Schuengel, C., Slot, N.W., Bullens, R.A.R., & Doreleijers, T.A.H. (2007). Disruptions in foster care: A review and meta-analysis. Children and Youth Services Review, 29, 53-76.

Wijk, A.Ph. van, Mali, B.R.F., Bullens, R.A.R., & Vermeiren, R.R. (2007). Criminal Profiles of Violent Juvenile Sex and Violent Non-sex Offenders. Journal of Interpersonal Violence, 22, 1340-1355.

R.A.R. Bullens (2007). Physical Abuse and Its Consequences. In: J.P.J. Dussich, H. Morosawa & N. Tomita (Eds.). Voices of Crime Victims Change our Society. Child Abuse; International Perspectives on Causes and Responses, pp.64-78. Tokyo: Seibundo Publishing.

Van Wijk, A.Ph. van, Mali, S.R.F. & Bullens, R.A.R. (2007). Juvenile Sex-Only and Sex-Plus Offenders: An Exploratory Study on Criminal Profiles. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 51 (4), 407-419.

Hart-Kerkhoffs, A. ‘t, Doreleijers, Th.A.H., Jansen, L.M.C., Wijk, A.Ph. van, & Bullens, R.A.R. (2009). Offense related characteristics and psychosexual develop-ment of juvenile sex offenders. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3:19.

E.A. Mulder, E.F.J.M. Brand, R.A.R. Bullens & H.J.C. van Marle (2010). Risk Factors for Overall Recidivism and Severity of Recidivism in Serious Juvenile Offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

Surjadi, B., Bullens, R., Horn, J. van, & Bogaerts, S. (2010). Internet Offending: Sexual and Non-Sexual Functions within a Dutch Sample. Journal of Sexual Aggression.

E.A. Mulder, E.F.J.M. Brand, R.A.R. Bullens & H.J.C. van Marle (2010).

A Classification of risk factors in serious juvenile offenders and the relation between patterns of risk factors and recidivism. Criminal Behavior and Mental Health.

Mulder, Eva , Brand, Eddy , Bullens, Ruud, and van Marle, Hjalmar (2010). ‘Profiling Serious Juvenile Offenders in Juvenile Institutions: Change in Risk Factors in Their Population’, International Journal of Forensic Mental Health, 9: 2, 93 – 100.

 

Boeken (auteur/ co-auteur/ redacteur)

Bullens, R.A.R., Kok, H. & Ruyter, C. (1981). Heeft het obser­vatiehuis nog toekomst?, een visie op de toekomstige rol van de jeugdwelzijnszorg in het algemeen en het observatiehuis in het bijzonder. Alphen aan den Rijn: Samson.

Bullens, R.A.R. (1982). Albert-J (Alphense Beroepeninteresse­test voor jongens), Handleiding bij experimente­le versie. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1983). Albert-M, (Alphense Beroepeninteresse­test voor meisjes), Handleiding bij experimentele versie. Lis­se: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1987). Beroepskeuze in LBO-IBO. Over de ont­wikkeling van een beroepeninteressetest. Lisse: Swets & Zeit­linger. Dissertatie.

Bullens, R.A.R. (1990). Albert-J, Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Bullens, R.A.R. (1990). Albert-M, Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Eldridge, H. en Bullens, R.A.R. (1997). Blijvende Verandering. Handboek Terugval-preventie. Leiden: ABJ-publicaties.

Hendriks, J. en Bullens, R.A.R. (1997). Blijvende Verandering-J. Handboek Terugval-preventie (voor jongeren). Leiden: ABJ-publicaties.

Bullens, R.A.R. (1998; red.): Getuige-deskundigen in Zedenzaken. Leiden: DSWO.

Bullens, R.A.R. (1999; red.): Forensische kinder- en jeugdpsychologie. Leiden: DSWO.

Bullens, R.A.R. (1999). Forensische kinder- en jeugdpsychologie. Met wetboek en ziel onder de arm. Amsterdam: VU boekhandel/uitgeverij.

Horn, J.E. van, Bullens, R.A.R., Doreleijers, Th.A.H. & Jäger, M. (2001). Aard en omvang van seksueel misbruik en prostitutie bij allochtone jongens. Een verkennend onderzoek. Amsterdam: FORA/VU.

Hendriks, J., Bullens, R.A.R., Van Outsem, R. (2002). Handboek ambulante behandeling van jeugdige plegers van seksueel misbruik. Utrecht: Forum Educatief Centrum voor forensisch onderwijs, advies en detachering.

Schuengel, C., Slot, W. & Bullens, R. (2003). Gehechtheid en kinderbescherming. Amsterdam: SWP.

Doreleijers, Th.A.H., Van Domburgh, L., Vermeieren, R., Bullens, R.A.R., Veerman, J.W. & Stol, W.Ph. (2004). Zeer jeugdige ‘delinquenten’ in Nederland: een zorg-wekkende ontwikkeling? Duivendrecht: De Bascule.

Wijk, A.Ph. van, ’t Hart, L., Doreleijers, Th.A.H. & Bullens, R.A.R. (2004). Ontwikkeling screeningsinstrument voor jeugdige zedendelinquenten. Verslag onderzoeksproject. Amsterdam: VUmc/VU.

Baartman, H., Bullens, R., & Willems, J. (Red.) (2005). Kindermishandeling: de politiek een zorg. Amsterdam: SWP.

Van Wijk, A.Ph., Mali, S.R.F., Bullens, R.A.R., Prins, L. & Klerks, P.P.H.M. (Red.) (2006). Zedencriminaliteit in Nederland. Delicten en delinquenten nader in beeld gebracht. In: Politiewetenschap nr. 28. Zeist: Kerckebosch bv.

Wijk, A.Ph. van, Bullens, R.A.R., & Eshof, P. van den (Red.) (2007). Facetten van Zedencriminaliteit, 1-563. Den Haag: Elsevier.